Opći uvjeti članstva

Uvodne odredbe

 1. Učlanjenje u Društvo za kulturnu suradnju s Francuskom – Francuska alijansa Zagreb (u daljnjem tekstu Alijansa) preduvjet je za upis u bilo koji tečaj Francuske alijanse Zagreb, čime se stječu članska prava i obveze.
 2. Alijansa pruža polazniku učenje francuskog jezika u jednom ili više svojih tečajeva ili radionica prema redovitom programu rada na temelju provjerenih metoda i uz vodstvo kvalificiranih profesora.
 3. Školska godina u Alijansi traje 34 tjedna s prekidima za propisane školske praznike i državne blagdane. Školski sat traje 50 minuta.
 4. Za svaki godišnji tečaj za djecu i odrasle predviđen je ispit za provjeru znanja na kraju školske godine. Za uspješno položen ispit polazniku se izdaje svjedodžba (certificat) o postignutoj razini znanja.
 5. Polaznik je obavezan o svom trošku nabaviti udžbenike i pribor prema programu tečaja te redovito pohađati nastavu.

Naknadni upisi

 1. Naknadni upisi za polaznike s predznanjem mogući su tijekom cijele školske godine. Za naknadno upisanog polaznika obveza plaćanja počinje aktualnom ratom školarine koja dospijeva u mjesecu u kojem je upisan (bez obzira na datum upisa).

Plaćanja i popusti

 1. Cijena tečaja je godišnja za cjelovitu uslugu i ne može se dijeliti na sate, a uplaćuje se u najviše 10 mjesečnih rata na račun Alijanse. Cijena tečaja određena je Cjenikom za tekuću školsku godinu koji je objavljen na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Alijanse. Cijene se odnose na grupe od minimalno 6 polaznika, za grupe s manjim brojem polaznika zadržavamo pravo povećanja cijene školarine ili smanjenja satnice.
 2. Polaznik je prilikom upisa dužan platiti članarinu i prvu ratu školarine, a ostale rate tijekom školske godine prema rasporedu plaćanja. Ako polaznik uplaćuje cijeli iznos tečaja odjednom na početku školske godine, ostvaruje pravo na popust od 5% (popust se odnosi samo na fizičke osobe).
 3. Alijansa odobrava popust za umirovljenike i za obitelji iz kojih je u tečajeve upisano dvoje ili više članova (supružnici, roditelji i nezaposlena djeca). Ukoliko pojedini polaznik kombinira dva tečaja popust se računa za tečaj s manjim brojem sati. U slučaju nepravovremenog plaćanja dviju i više rata polaznik gubi pravo na sve popuste i snosi troškove opomene. Svi popusti se odobravaju polazniku koji nije obveznik PDV-a, a pravo na popust mogu ostvariti samo fizičke osobe. Alijansa zadržava pravo da pravnoj osobi odobri određeni popust. Polaznik kojemu s obzirom na opće uvjete pripada pravo na popust mora na isti sam upozoriti Alijansu u trenutku sklapanja ugovora. Popust se ne može ostvariti retroaktivno.
 4. U slučaju bolesti ili drugih opravdanih razloga izostanka dulje od jednog mjeseca, polaznik može biti oslobođen plaćanja dijela školarine nakon što dostavi dokumentirani pisani zahtjev. Odluku o zahtjevu donosi Komisija.

Raskid ugovora – ispis

 1. U tijeku školske godine polaznik se može ispisati iz tečaja isključivo pisanim putem (mailom ili popunjavanjem ispisnice u tajništvu), što se smatra sporazumnim raskidom ugovora. Ako to učini do 28. dana tekućeg mjeseca, njegova obveza plaćanja školarine prestaje od narednog mjeseca. Samovoljni prestanak pohađanja tečaja bez ispisnice i obavijesti tajništvu polaznika ne oslobađa obaveze plaćanja školarine. Ispis nije moguć nakon 1. svibnja.
 2. Alijansa zadržava pravo isključiti iz tečaja polaznika koji svojim ponašanjem remeti nastavu i kućni red ili koji ne podmiruje svoje financijske obaveze. Također, Alijansa zadržava pravo ne upisati polaznika koji prethodnih školskih godina nije redovito plaćao svoje obveze i/ili je ometao nastavu i druge polaznike.

Završne odredbe

 1. Potpisom Ugovora polaznik se obvezuje da će se u prostorijama Alijanse korektno ponašati i pridržavati kućnog reda te da će paziti na inventar Alijanse, u protivnom će sam, odnosno roditelj/skrbnik maloljetnog polaznika, snositi materijalnu, prekršajnu i krivičnu odgovornost.
 2. Polaznik je dužan svaku promjenu u osobnim podacima (prezime, kontakt telefon i sl.) kao i promjene u tečaju koji polazi, javiti u tajništvo Alijanse telefonom, mailom ili osobnim dolaskom.
 3. Polaznik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije Alijanse. Polaznik ne smije u prostorije Alijanse unositi bilo koje predmete koji mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu. Alijansa ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje polaznikovih stvari.
 4. Ugovor je sastavljen u dva primjerka koje potpisuju ravnateljica Alijanse i polaznik odnosno za maloljetnike roditelj/skrbnik, po jedan za svaku stranu.
 5. Sve nesuglasice između polaznika i Alijanse pokušat će se riješiti sporazumno, a ako to ne bude moguće spor će rješavati stvarno nadležan sud prema prebivalištu tuženika.