Opći uvjeti članstva

Uvodne odredbe

 1. Učlanjenje u Društvo za kulturnu suradnju s Francuskom – Francuska alijansa Zagreb (u daljem tekstu Alijansa) preduvjet je za upis u bilo koji tečaj Francuske alijanse Zagreb, čime se stječu članska prava i obveze.
 2. Alijansa pruža polazniku usluge učenja francuskog jezika u jednom ili više svojih tečajeva ili radionica prema redovitom programu rada na temelju provjerenih metoda i uz vodstvo kvalificiranih profesora.
 3. Školska godina u Alijansi traje 34 tjedna s prekidima za propisane školske praznike i državne blagdane. Školski sat traje 50 minuta.
 4. Za svaki godišnji tečaj za djecu i odrasle predviđen je ispit za provjeru znanja na kraju školske godine. Za uspješno položen ispit polazniku se izdaje svjedodžba (certificat) o postignutoj razini znanja.
 5. Polaznik je obvezan o svom trošku nabaviti udžbenike i pribor prema programu tečaja te redovito pohađati nastavu.

Naknadni upisi

 1. Naknadni upisi mogući su tijekom cijele školske godine. Za naknadno upisanog polaznika obveza plaćanja počinje aktualnom ratom školarine koja dospijeva u mjesecu u kojem je upisan (bez obzira na datum upisa).

 Plaćanja i popusti

 1. Cijena tečaja je godišnja za cjelovitu uslugu i ne može se dijeliti na sate, a uplaćuje se u najviše 10 mjesečnih rata. Cijena tečaja određena je Cjenikom za tekuću školsku godinu koji je objavljen na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Alijanse.
 2. Polaznik je prilikom upisa dužan platiti članarinu i prvu ratu školarine, a ostalih devet rata putem opće uplatnice tijekom školske godine. Rate dospijevaju na naplatu svakog 15. u mjesecu. Ako polaznik uplaćuje cijeli iznos tečaja odjednom na početku školske godine, ostvaruje pravo na popust od 5% (popust se odnosi samo na fizičke osobe).
 3. Alijansa odobrava popust za umirovljenike i za obitelji iz kojih je u tečajeve upisano dvoje ili više članova (supružnici, roditelji i nezaposlena djeca). Ukoliko pojedini polaznik kombinira dva tečaja popust se računa za tečaj koji ima manji broj sati. U slučaju nepravovremenog plaćanja dviju ili više rata polaznik gubi pravo na sve popuste i snosi troškove opomene. Popusti se odobravaju samo fizičkim osobama koje nisu obveznice PDV-a. Alijansa zadržava pravo da u stanovitim okolnostima odobri određeni popust i pravnim osobama. Polaznik kojemu sukladno općim uvjetima pripada pravo na popust mora na tu činjenicu sam upozoriti Alijansu u trenutku sklapanja ugovora. Popust se ne može ostvariti retroaktivno.
 4. U slučaju bolesti ili drugih opravdanih razloga izostanka dulje od jednog mjeseca, polaznik može biti oslobođen plaćanja dijela školarine nakon što dostavi dokumentirani pisani zahtjev. Zahtjev rješava posebno povjerenstvo.

Raskid ugovora – ispis

 1. U tijeku školske godine polaznik se može ispisati iz tečaja popunivši ISPISNICU, što se smatra sporazumnim raskidom ugovora. Ako to učini do 28. dana tekućeg mjeseca, njegova obveza plaćanja školarine prestaje od narednog mjeseca, u protivnom dužan je podmiriti sve mjesečne rate za koje mu budu dostavljene uplatnice. Samovoljni prestanak pohađanja tečaja prije kraja školske godine bez ispisnice i obavijesti tajništvu polaznika ne oslobađa obaveze plaćanja školarine. Ispis nije moguć u zadnjem mjesecu pohađanja nastave (od 15. svibnja).
 2. Alijansa pridržava pravo isključiti iz tečaja polaznika koji svojim ponašanjem remeti nastavu i kućni red ili koji ne podmiruje svoje financijske obveze. Osim toga, Alijansa pridržava pravo ne upisati polaznika koji prethodnih školskih godina nije redovito plaćao svoje obveze ili je ometao nastavu i druge polaznike.

Završne odredbe

 1. Potpisom Ugovora/Upisnice polaznik se obvezuje da će se u prostorijama Alijanse korektno ponašati i pridržavati kućnog reda te da će paziti na inventar Alijanse, a u protivnom će sam, odnosno roditelj maloljetnog polaznika, snositi materijalnu, prekršajnu i kaznenu odgovornost.
 2. Polaznik je dužan svaku promjenu u osobnim podacima (prezime, kontakt telefon i sl.), kao i promjene u tečaju koji polazi, javiti u tajništvo Alijanse, A. Kovačića 4.
 3. Polaznik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije Alijanse. Polaznik ne smije u prostorije Alijanse unositi bilo koje predmete koji mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu. Alijansa ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje polaznikovih stvari.
 4. Ugovor-upisnica je sastavljen u dva primjerka koje potpisuju profesor/predstavnik Alijanse i polaznik odnosno roditelj (za maloljetnika), po jedan za svaku stranu.
 5. Sve nesuglasice između polaznika i Alijanse pokušat će se riješiti sporazumno, a ako to ne bude moguće spor će rješavati stvarno nadležan sud prema prebivalištu tuženika.